ورودی ماساژ در سالن اسپا و ماساز هتل دریایی ترنج جزیره کیش

ورودی ماساژ در سالن اسپا و ماساز هتل دریایی ترنج جزیره کیش

سالن اسپا و ماساز هتل دریایی ترنجدر صورت عدم حضور به موقع زمان تاخیر محاسبه و از زمان ماساژ میهمان کسر میگردد. تلفن رزرو : ۰۹۳۷۷۷۷۸۰۴۷ ۰۷۶۴۴۴۹۶۶۰۰ با داخلی ۲۰۸

حضور میهمان ۱۵ دقیقه قبل از زمان رزرو شده ماساژصفحه اصلی درباره ما تماس با ما

رفاهی - ماساژ - ورودی ماساژ جزیره کیش